Före detta elev på IUT (teknisk högskola) i Nice med inriktning motmanagement och administration. M. Philippe Camps är advokat i privaträtt,utexaminerad från universitetet i Nice-Sophia Antipolis.

Han har gått parallellt en utbildning till juridisk rådgivare på CFA (centrumför advokatutbildning).

Som medlem i advokatsamfundet i Nice sedan 1994, har han rätt att företrädapart vid alla franska domstolar bortsett från Kassationsdomstolen. AdvokatCamps är tvåspråkig franska/engelska.

Utöver allmänna tvistemål (familjerätt, skadeståndsrätt vid personskada),är advokat Camps huvudsakligen verksam inom fastighetsrätt, affärsrätt,vanligtvis i följande verksamhetsområden:

Allmänna tvistemål

Familjerätt

Skilsmässoprocedurer
Fastställande eller ändring av underhållsbidrag
Procedurer för att fastställa faderskap
Ansökan om förmyndare eller god man
Procedurer vid arvsskifte

Ansvarsrätt och skadeståndsrätt vid personskada

Skadeståndsprocedurer med personskada (särskilt vid trafikolyckor…)
Försäkringsansvar
Medicinskt ansvar

Fastighetsrätt

Rådgivning och företrädande vid köp och försäljning av fastighet.
Hjälp och assistans vid bildande och skötsel av Sociétés Civiles Immobilières (sci).
Procedurer med tvångsförsäljning eller hävning av försäljning av fastighet.
Samäganderätt (laga åtgärder mot bostadsförening, ogiltigförklaring av årsmöten, bestridande av avgiften till bostadsförening).
Skadeståndsprocedurer vid störningar orsakade av grannar
Skadeståndsprocedurer med försäkringsskador (vattenskador etc)
Hyresrätt:

Upprättande av hyresavtal
Procedurer vid betalning av hyra
Vräkningsprocedurer

Inskrivning av fastighetspant (hypotek etc…)
Fastighetsbeskattning (realisationsvinst etc…)

Affärsrätt och företagsrätt

Hjälp vid bildande och skötsel av företag

SARL
EURL
SA
SAS etc

Hjälp vid bildande i Frankrike av dotterbolag och filialer till utländska bolag.
Hjälp vid köp och överlåtelse av rörelse.
Affärstvist
Handhavande och skydd av varumärken och patent (kopior etc…)
Hjälp och assistans vid företagsrekonstruktion eller avveckling av rörelse.

Advokat Camps är tvåspråkig franska/engelska och företräder i Frankrike mångaprivatpersoner och företag, och är huvudsakligen verksam inom fastighetsrättoch affärsrätt, närmare bestämt i följande verksamhetsområden:

Fastighetsrätt

Affärsrätt och företagsrätt